Leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van, en vastgesteld door Alvernis B.V. gevestigd te Almelo (O) (DossierNr. 08088388)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daaronder begrepen en overeenkomsten van Alvernis B.V., hierna te noemen “opdrachtnemer”. Indien en voor zover echter, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden gelden, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voor zover zij afwijken van de algemene voorwaarden of deze aanvullen.

1.2 Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van opdrachtgever terzijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Een bepaling, c.q. verwijzing in de voorwaarden van opdrachtgever dat de voorwaarden van de opdrachtnemer niet van toepassing zijn wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd.

Artikel 2 – Aanbiedingen – Overeenkomsten – Adviezen

2.1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze gedaan zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag versterkte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid waarvan opdrachtgever mag uitgaan.

2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.3 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

2.4 Indien niet binnen 8 dagen na verzending van de orderbevestiging de juistheid van de inhoud daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

2.5 Adviezen worden door ons naar beste weten en kunnen, doch vrijblijvend gegeven. Aansprakelijkheid ter zake wordt niet aanvaard, behoudens grove schuld en opzet onzerzijds.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Indien tussen de data van aanbieding en overeenkomst, ook indien opdrachtnemer een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van overeenkomst en levering door oorzaken buiten opdrachtnemers macht, een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is opdrachtnemer bevoegd deze door te berekenen, behoudends in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhinderd.

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om facturen beneden € 100,= netto zaakswaarde te verhogen met administratiekosten.

3.3 De in de aanbieding van een opdrachtbevestiging van opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4 – Levering, op afroep en risico

4.1 Opgegeven leveringstijden gelden alleen bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

4.2 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever slechts het recht om de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtnemer blijvend niet in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen danwel indien een fatale leverdatum overeengekomen is. Het recht op schadevergoeding zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3,5 maal het bedrag van de goederen die op grond van de onderhavige koopovereenkomst door opdrachtgever zijn gekocht.

4.3 Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is opdrachtnemer bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen binnen welke alle zaken dienen te zijn afgeroepen. De door opdrachtgever te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van opdrachtnemers sommatie, niet overschrijden. De opdrachtgever is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven.

4.4 Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdrachtgever in ieder geval verschuldigd is aan opdrachtnemer de uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst voortgevloeide schade en kosten, waaronder opslagkosten, te vergoeden.

4.5 Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

Artikel 5 – Emballage

5.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur aan de koper in rekening gebracht. Voor op kosten van de koper aan de verkoper geretourneerde emballage, als hiervoor bedoeld, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur gezonden. Op deze creditfactuur wordt, tenzij de terugontvangen emballage in minder goede staat is dan toen zij door de koper werd ontvangen, de ervoor gefactureerde waarde gecrediteerd. Indien de terugontvangen emballage in minder goede staat is als voren bedoeld wordt een dienovereenkomstig minder bedrag gecrediteerd.

5.2 De koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van geretourneerde emballage, tot het creditbedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.

5.3 Indien het bedrag der creditfactuur meer is dan hetgeen de koper bij ontvangst van de factuur nog aan de verkoper schuldig is, wordt dat meerdere binnen 1 maand na de factuurdatum aan de koper voldaan.

5.4 Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 6 – Vooruitbetaling/Zekerheidsstelling

6.1 Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of toto verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden kosten en interessen door koper.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen – uit deze of eerder levernaties – van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

7.2 De koper is voor volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen.

Artikel 8 – Hoeveelheid, hoedanigheid en keuring

8.1 Bij verzending door derden dient opdrachtgever bij aankomst der zaken de aantallen colli onmiddellijk te controleren en te vergelijken met de aantallen welke op de vrachtbrief staan vermeld. Geconstateerde verschillen dienen op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

8.2 Ook al meldt opdrachtgever tijdig aan opdrachtnemer dat hem minder is geleverd dan in het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van hetgeen hem geleverd is.

8.3 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.

8.4 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoeveelheid zaken.

8.5 De opdrachtgever heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren.

Artikel 9 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht/Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht, indien hij door overmacht wordt verhinderd of belemmerd de overeenkomst uit te voeren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten indien deze tijdelijk door de genoemde overmacht door opdrachtnemer niet na te komen is, tot het moment waarop nakoming wel mogelijk is. Is nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer blijvend onmogelijk, wordt de overeenkomst geacht ontbonden te zijn, zonder dat opdrachtnemer deswege enige vergoeding aan opdrachtgever is verschuldigd.

9.2 Onder “overmacht” wordt ten deze onder andere verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, of andere storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of in het bedrijf van de leveranciers of onderaannemers van opdrachtnemer, vertraagde levering, door welke oorzaak ook, van door opdrachtnemer tijdig bestelde grondstoffen, en hulpstoffen en elke andere niet aan opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden voor opdrachtgever.

9.3 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds geleverde materialen en de gemaakte kosten te factureren.

Artikel 10 – Retourzendingen

10.1 Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen dan na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

10.2 Het in ontvangst nemen van retourgoederen sluit goedkeuring van opdrachtnemer niet vanzelfsprekend in.

10.3 Niet tot de normale voorraad van opdrachtnemer behorende zaken, geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en zaken, waarvan de originele verpakking ontbreekt of is beschadigd, worden nimmer retour genomen. 10.4 Retourzendingen van zaken en/of emballage dienen franco te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur en/of datum van levering. 10.5 Opdrachtgever wordt uitsluitend gecrediteerd voor de uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van eventueel gemaakte kosten door opdrachtnemer.

Artikel 11 – Vervoer

11.1 Orders boven de € 250,= worden franco geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd resp. wordt een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

11.2 Indien franco levering overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van opdrachtnemer.

11.3 In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.4 De keuze van het vervoermiddel berust bij opdrachtnemer.

11.5 Bij levering franco werk of op de wal behoeft opdrachtnemer de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naar voer- of vaartuig, terwijl opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft de opdrachtgever hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

11.6 Wenst opdrachtgever levering per vaartuig, dan dient hij dit bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen.

Artikel 12 - Klachten

12.1 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

12.2 Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

12.3 Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

12.4 Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt.

12.5 De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking - en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het bedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

12.6 Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 13 – Betalingen

13.1 Opdrachtgever is gehouden al de facturen van opdrachtnemer binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening te voldoen op de bij de factuur aangegeven rekening van opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim is. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

13.2 Opdrachtnemer heeft het recht om, voor of tijdens levering, van opdrachtgever het stellen van een bankgarantie te verlangen ter hoogte van de volledige koopsom en tot dat deze bankgarantie is verstrekt, zijn nakomingverplichtingen op te schorten, ook indien aflevering op afroep is overeengekomen, of om – wanneer opdrachtgever geen gevolg geeft aan een sommatie tot het stellen van een bankgarantie – binnen een door opdrachtnemer te bepalen termijn van minimaal 10 dagen de koop te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De kosten van de bankgarantie komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

13.3 De vorderingen van opdrachtnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling opdrachtgever. - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen, die opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen. - Indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel voldoende is. - In de bovengenoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

13.4 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere factuur.

13.5 In geval opdrachtgever één of meer betalingsvoorwaarden niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan opdrachtnemer een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede de volledige gerechtelijke kosten indien de door opdrachtnemer ten behoeve van een procedure daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling.

13.6 Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

13.7 Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, bovendien de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en garantie

14.1 Onverminderd de garantiebepalingen zoals vermeld in artikel 14.4 tot en met 14.8 sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk iedereen verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens werknemers.

14.2 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder na het moment dat opdrachtgever de schade had kunnen onderkennen, bij opdrachtnemer schriftelijk te worden gemeld, op straffen van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door opdrachtgever.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met, de door opdrachtnemer geleverde zaken.

14.4 Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door opdrachtnemer geleverde zaken, en ook voor de kwaliteit van het daarvoor door opdrachtgever geleverde materiaal, indien voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend en overwegend als een direct gevolg van een onjuistheid in de door opdrachtnemer ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Opdrachtnemer wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever.

14.5 Bij ondeugdelijke levering heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herbelevering of herbewerking van een zaak over te gaan.

14.6 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling en/of montage of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

14.7 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bepaalde tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij opdrachtnemer schriftelijk heeft geprotesteerd onder vermelding van wat het gebrek is en hoe en wanneer hij dit gebrek heeft geconstateerd. Onder bepaalde tijd zal worden verstaan een termijn van 7 kalenderdagen.

14.8 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

Toepasselijk recht: Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Geschillen: Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit de overeenkomsten van uitvoering van werk of van verkoop zijn onderwerpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter, in het Arrondissement Almelo.